Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)

REKISTERINPITÄJÄ

Vitamion Oy

Y-tunnus: 2046353-9

Reelinki 17

00890 Helsinki

Puh. +358 40 740 2066

info@vitamion.fi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Minna Heikkilä

Reelinki 17

00890 Helsinki

REKISTERIN NIMI

Vitamion Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen sekä markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Rekisterinpitäjän ja asiakasyritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot mm. Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Laskutukseen liittyvät tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä

Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Kuluttaja-asiakkaista (tai ihonhoidon ammattilaisista, jotka eivät vielä Vitamionin-asiakkaita) rekisteri sisältää asiakkaan web-lomakkeella tai markkinointikilpailujen yhteydessä Rekisterinpitäjälle antamat tiedot.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta asiakassuhteen aikaisen asioinnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös web-lomakkeilla tai verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Kuluttaja-asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti Rekisterinpitäjän sopimussuhteessa oleville yhteistyökumppaneille tai suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Kuluttaja-asiakkaan henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjän sopimusasiakkaiden tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli esim. Rekisterinpitäjän ko. alueen ulkopuolella toimiva päämies tai muu sopimuskumppani sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta että atk-pohjaisesta rekisteristä. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

Manuaalirekisterejä säilytetään Rekisterinpitäjän lukollisissa toimitiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimihenkilöillä, joiden on työtehtäviensä puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterin vastuuhenkilölle.